Mateo Siete: Labing tatlo at Katorse

posted in: Literary

Maluwang na daan
Kaygandang pagmasdan
Ilaw ay nagkikislapan
Mga tao doon, nagkakasiyahan.

Maluwang na daan
Kayraming bumabaybay
Waring tagni-tagning tulay
Sa dulo ay pahamak na buhay.

Maluwang na daan
Atin din noong tinahak
At sa sarili lamang inalay
Masisigabong mga palakpak.

Ngunit ngayon ay pagmasdan
Ang makitid na daan
Siya nating nilalakad
Pilit na tinatahak.

Makitid nga ang daan
Na siyang binabanggit
Sa Aklat ng Buhay, sa Biblia
Sa Mateo, basahin muli saglit.

Maluwang na daan
Kahihinatnan ay kapahamakan
At sa makitid na tarangkahan
Handog ay buhay na walang hanggan.

Halika, ating nilay nilayin
Ang mga bersikulong ngayon nga ay basahin
Sabay sabay nating liripin
Makitid na daan , patuloy nawa nating tahakin.