Payo ng Ina sa mga Anak na Dalaga at Binata

posted in: Literary

Photo Credits: Duy Pham on Unsplash

Ang sabi ni Dr. Jose Rizal:

"Ang kabataan ang pag- asa ng bayan".

Ngunit pakinggan ang sabi ng gumawa ng mundong ating ginagalawan:

"Ang kabataan ang pamana ng Dios sa sangkatauhan".

 

Habang ang mga bata ay musmos pa lamang,

Umiikot ang mundo nila sa ating mga magulang.

Anuman ang sasabihin, agad nila itong pinapakinggan.

Sinusunod bawat saway ng  walang pag-aalinlangan.

 

Noong mga  bata ay lumalaki, marami na silang nalalaman.

Ang pag-uugali ng isang musmos dahan- dahang napaparam.

Payo at saway ng ina minsa'y hindi na napapakinggan.

Musmos nilang kaisipan napalitan ng takbo ng sandaigdigan.

 

Payo ko'y sila ay paalalahanan, huwag agad pagagalitan.

Ang puso ay  pakalmahin upang altapresyon ay maiwasan.

Ipaalala na  sila ay mahal, nais lamang ay pangalagaan.

Dahil ang mundong ito'y puno na nga ng  kaguluhan.

 

Pagkatandaan kabataa'y huwag pagmalupitan.

Hindi na natin  hawak maging  ang kanilang kaisipan.

Ibang kabataan ay napariwara dahil na rin sa kahigpitan.

Bagkus laging pakainin ayon sa Banal na Kasulatan.

 

Ang kabataan ay patuloy na paalalahan sa Salita ng Dios pangangaralan.

Tandaan na ang paglilingkod nila ay hindi nababatay sa ‘always present’ na  attendance.

Tulad din natin sila ma'y nakakaranas ng kahinaan.

Sa habag at biyaya ng Diyos, agad mararanasan ang kapayapaan.

 

Mga kabataan, sa puso’t isipan sundin ang utos ng Maykapal.

Ipamuhay at iukit sa puso maging ilaw sa kinapal.

Lalawig ang iyong buhay pagkat ang Dios ay maawain.

Anuman ang hangarin ilagak sa Panginoon, asahang ikaw ay pagpapalain.

 

Pagkatandaan ang Dios ay tapat sa Kanyang mga pangako.

Siya'y hindi tulad ng tao, pangako ay laging  napapako.

Manalig ka at  maging ehemplo sa ibang kabataan.

Ika'y gagabayan ng Diyos, hinding hindi  ka iiwan ni pababayaan.

 

Kawikaan 22:6

Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi  niya hihiwalayan.

 

3John 1:4

Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig na ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan.

 

Lahat ng Papuri ay buhay na  Dios!

Follow Joan Dionisio:
Latest posts from