Babala: Koronang Nakakamatay - COVID-19

Mabuting Balita: Korona ng Buhay - Santiago 1:12

 

Ang sangkatauhan ay minsan pang dumaranas ng isang mabigat na pagsubok. Pagsubok na hindi lamang sa panahon ngayon naranasan ng sangkatauhan mula ng ito ay likhain ng makapangyarihang Dios.

Sa kasaysayan sa Bibliya, mapag-aalaman natin na mismong ang Panginoon ang Siyang nagpapadala ng sari-saring uri ng sakit, peste, kalamidad at kung anu-ano pa. Bakit? Sa kadahilanang kapag ang tao ay sumuway sa ipinaguutos Niya at gumawa ng anumang karumal-dumal sa Kanyang harapan, ang mga bagay na yaon ay Kanyang pinangyayari bilang babala o pagpaparusa lalo’t ang mga gawa ng tao ay sukdulan na.

May pagkakataon naman na ito ay ginagamit ng diablo upang ang isang lingkod ng Dios ay kanyang subukin gaya ng nangyari sa buhay ni Job na may kapahintulutan ng Panginoon. Isang mabigat na karamdaman ang dumapo sa kanyang katawan at maliban pa doon ang kanyang mga anak at lahat ng mga ari-arian ay  kinuhang lahat (Job 1:2, 2:6). Subalit sa kabila nito ay  hindi pa din itinatwa ni Job ang Panginoon maging sa udyok ng kaniyang asawa na sumpain niya ang Dios (Job2:9). Isang tunay na ehemplo ng katapatan sa kabila ng pagsubok sa pananampalataya.

Minsa’y sinabi ni Hesus sa Kanyang mga alagad na ang mga bagay na nangyayari at mangyayari pa ay ipa-uunawa sa kanila subalit sa iba ay hindi (Marcos 13:23,29). Gayon man ay dumating sa kanila ang pagtatwa at pagtalikod.

Ang mga pangyayari sa kasalukuyan ay nagsisilbing anino ng nakaraan sa buhay ng sangkatauhan lalo na sa mga lingkod, alagad at anak ng Dios na sa panahon ngayon ay tinatawag na Kristiyano. May mga nangangamba at nag aalala.  May  mga katanungan kung hanggang saan paroroon at matatapos ang mga nangyayaring kasalukuyan. Ngunit alalahaning  muli ang paalala ng Panginoon sa kanyang mga alagad at sa lahat…’’mangag-ingat, magpuyat at manalangin” (Marcos 13:33,37).

Kung sa kawalang malay na ang iyong katawan ay iginupo ng anumang karamdaman dahil sa pagkahawa o pagkakaroon ng koronang nakamamatay, sapagkat ang nais mo ay maabot ang mga kamay ng mga taong nangangailangan ng kaligtasan, maipadama sa kanila ang pag-ibig ng Dios, maipaabot at maipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan (Marcos 13:10) … mabuti pang pumasok din naman nga sa kaharian ng langit na taglay ang koronang nakamamatay upang magkagayon ay tanggapin din naman ang korona ng buhay.

Ang bawat pamahalaan o estado ng lipunan na itinatag din naman ng Dios (Roma 13:1) ay may kanya-kanyang tungkulin sa mamamayan kabilang ang kapayapaan at kaayusan. Subalit lagi nating isa alala na sa mga ganitong kalagayan, kapag ang Panginoon ay nangungusap at nagpaparamdam ay wala Siyang ibang tinatawag o kinakausap kundi ang Kanyang mga lingkod. Nangyari ito kay Moises upang bigyan ng babala ang bayan ng Ehipto at magkagayon nga ay pinadalahan din Niya ng salot ang bansang ito (Exodo 9:8-12). Maging si  Jonas ay tinawag din ng Panginoon upang bigyan ng babala din naman ang bayan ng Ninive na humiwalay na sa kasamaan at magsisi ng kasalanan. Sa Sodoma ay isang anghel ng Dios ang Kanya ding ipinadala (Genesis 19) at marami pang iba. At sa kahulihan nga ay tayong mga alagad na Niya ang Kanyang tinatawag.

Kung ang mga pangyayari sa ngayon ay gawa man ng tao, ng diablo  o ng  Dios mismo, iisa lamang marahil ang mensahe nito sa sangkatauhan kabilang ang  Kanyang mga lingkod… magsisi ng mga kasalanan (Gawa 2:38),  magtiwala sa Dios (Kawikaan 3:5-6),  ipangaral ang ebanghelyo (Marcos 13:10) at laging pakanasahin na makamit ang putong ng korona… ang koronang pangako ng Dios..ang korona ng buhay!

Santiago 1:12

12 Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso; sapagka't pagkasubok sa kaniya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kaniya.

Sa Dios lamang ang pinakamataas na papuri at kaluwalhatian